7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YASAL SÜRELERİN DURDURULMASI KARARININ KAPSAMI

7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YASAL SÜRELERİN DURDURULMASI KARARININ KAPSAMI

7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YASAL SÜRELERİN

 DURDURULMASI KARARININ KAPSAMI HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 30.03.2020

  1. Giriş

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete ile 7226 Sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçiçi 1. Maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; adli sürelerin durdurulmasına karar verilmiştir. Bir takım istisnai süreler dışında tüm yasal süreler 30/04/2020 (Bu Tarih Dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

  1. Sürelerin Durması

Sürelerin durması; sürenin olduğu yerde kalmasını ifade etmekte olup durma sebebinin ortadan kalkması ile kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmektedir. 7226 Sayılı Kanun ile yasal süreler 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuş olup, bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

  1. 7226 Sayılı Kanun İle Durdurulan Sürelerin Kapsamı

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin Ceza Hukuku, Özel Hukuk ve İdare Hukuku alanındaki tüm yasal süreler; 13/03/2020 (Bu Tarih Dahil) tarihinden itibaren 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 7226 Sayılı Kanun Değişikliği 26 Mart 2020 tarihinde alınmış olsa da yargılama faaliyetlerine ilişkin sürelerin durdurulması geriye dönük olarak kabul edilerek 13/03/2020 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten sonraki süreleri kapsamaktadır.

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (Bu Tarih Dâhil) tarihinden itibaren 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 7226 Sayılı Kanun Değişikliği 26 Mart 2020 tarihinde alınmış olsa da icra, iflas ve takip hukukuna ilişkin sürelerin durdurulması geriye dönük olarak kabul edilerek 22/03/2020 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten sonraki süreleri kapsamaktadır.

7226 Sayılı Kanun ile durdurulacak sürelerin başlangıç tarihlerinde farklılık söz konusu olup bu hususa dikkat etmek gerekmektedir. Yargılama faaliyetlerine ilişkin olarak HMK, CMK ve İYUK’da yer alan sürelerle yargılama faaliyetine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 (Bu Tarih Dahil) tarihinden sonraki süreleri kapsamaktadır. İcra, İflas ve takip hukukundan kaynaklı tüm süreler ise 22/03/2020 (Bu Tarih Dahil) tarihinden sonraki süreleri kapsamaktadır. Hak kaybına uğranılmaması adına bu hususu önemle arz etmekteyiz.

  1. 7226 Sayılı Kanun’un Kapsamı Dışında Kalan Süreler

7226 Sayılı Kanun’un Geçiçi 1. Maddesinin 2 numaralı bendinde, istisnai olarak bazı sürelerin bu kanun kapsamı dışında kaldığı ve bu sürelerin durmayacağı düzenlenmiştir.

7226 Sayılı Kanun’un Geçiçi 1. Maddesinin 2 numaralı bendi:

Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.”

7226 Sayılı Kanun’un kapsamı dışında kalan süreler incelendiğinde ilk olarak Ceza Hukukunda düzenlenmiş olan Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Süreler 2 numaralı bendin a fıkrası kapsamında yer alan zamanaşımı sürelerine örnek teşkil etmektedir. Ceza Kanunu’nda yer alan şikâyet süreleri ise durma kapsamında olup istisnai hükümle karıştırılmamalıdır. İstisna kapsamında yer alan süreler TCK m.66-68 arasında düzenlenen dava ve ceza zamanaşımı süreleridir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin yasal süreler de 7226 Sayılı Kanun’un kapsamı dışında bırakılmıştır. Koruma tedbirleri işlemleri; şüphelilerin yakalama, gözaltı, arama, el koyma, gözlem altına alma, zorla getirme gibi kolluk faaliyetleridir. Koruma tedbirlerine ilişkin süreler şüphelilerin adil yargılanma ve savunma haklarının kısıtlanmaması düşünülerek kapsam dışında bırakılmıştır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemlere ilişkin süreler de 7226 Sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler 6100 Sayılı HMK’nın 397. maddesinde düzenlenmiştir.

 “İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler HMK MADDE 397:

 (1) İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurtmak ve karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar.”

  1. Sonuç ve Değerlendirme

7226 Sayılı Kanun Kapsamında yasal süreler 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Dikkat edilmesi gereken husus; durdurulan sürelerden yargılama faaliyetlerine ilişkin olan süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren, icra ve iflas ile takip hukukuna ilişkin süreler 22/03/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere durdurulmuştur. Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus; 7226 Sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılan işlemlerin neler olduğuna ilişkindir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Bültene PDF formatında ulaşmak için tıklayınız...