Konkordato-masraflari

Uygulamada konkordato talep etmeyi düşünen borçluların konkordato başvurusunda ne kadar harcama yapacakları ve konkordato masrafları konusunda teredütler hasıl olmaktadır. Bu bilgi notu konkordatonun kanuni masrafları ile birlikte hazırlık sürecinde ortaya çıkabilecek masrafların belirtilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

KONKORDATO MASRAFLARI HAKKINDA

- HUKUK BÜLTENİ -

 

BÜLTEN TARİHİ: 17/09/2018

 

 

 1. GİRİŞ

 

Hukuk sistemimizde uzun süredir yer almasına rağmen, iflasın ertelenmesi kurumundan sonra uygulama alanı bulmayan “Konkordato” geçici hukuki koruma yolu, 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun ile yeniden işlerlik kazanmış ve uygulamada iflasın ertelenmesi kurumunun yerini almaya başlamıştır.

 

Konkordato, ekonomik olarak borcunu ödemekte zorluk çeken, işleri bozulmuş olan “dürüst borçluların” korunması için kabul edilmiş bir kurumdur. Bu durumda borçlu mahkemeye başvurarak kendisine “geçici mühlet verilmesini” ve kendisine tanınacak bir vadede (vade konkordatosu) borçlarını ödeyebileceği veya alacakların bir kısmından veya faizden indirim yapılması (tenzilat konkordatosu) şeklinde bir projeksiyon (konkordato ön projesi) hazırlayarak mahkemeden geçici mühlet talep etmektedir.

 

Uygulamada konkordato talep etmeyi düşünen borçluların konkordato başvurusunda ne kadar harcama yapacakları ve konkordato masrafları konusunda teredütler hasıl olmaktadır. Bu bilgi notu konkordatonun kanuni masrafları ile birlikte hazırlık sürecinde ortaya çıkabilecek masrafların belirtilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

 

 

 1. KONKORDATO MASRAFLARI

 

 1. Konkordato Yasal Masrafları

 

Konkordato başvurularında ortaya çıkan masrafların ödenmesi ile ilgili olarak, 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Gider Avansı Tarifesi”) yayınlanmıştır. Bu tarife 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Gider Avansı Tarifesi’nde masraflar şu kalemlerden ibaret olarak belirlenmiştir;

 

 1. Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yatırılması gerekmektedir. Alacaklı sayısı talep edenin ön proje ve eklerinde yer alan alacaklıların sayısına göre belirlenecektir. Burada dikkate alınması gereken, bilançoda gözüken alacaklı sayısından ziyade alacaklı listesinde yer alan sayı olmalıdır. Zira uygulamada bazen bilançoda (çeşitli nedenlerle) yer almayan alacaklılara da rastlanılmaktadır. 2018 yılı için belirlenen tebligat gideri PTT Ücret Tarifesine göre belirlenmekle birlikte bu gider 100 grama kadar olan postalarda 14 TL, hızlı tebligat yapılması halinde ise 30 TL olarak belirlenmiştir. Tarifede açıkça yer almadığına göre hesaplamanın normal tebligata göre yapılması gerekmektedir. Alacaklılara davetiye ve alacaklılar toplantısına davet gibi evraklar gönderileceğinden (kural olarak) tebligatların 100 gramı geçmeyeceği varsayılmalıdır. Buna göre listede belirtilen her bir alacaklı için 42 TL tebligat gideri talep edilmelidir.

 

 1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 550,00 Türk Lirasının ödenmesi gerekmektedir. Geçici mühlet, geçici mühletin uzatılması, kesin mühlet gibi kararlar Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlandığı için bu bedellerin ödenmesi gerekmektedir.

 

 1. Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarının ödenmesi gerekmektedir. Basın-İlan Kurumu resmi portalında İİK md 288 gereği; geçici mühlet kararı, kesin mühlet kararı ilan edilmektedir. Ayrıca burada (www.ilan.gov.tr) adresinde yer alan ilanlar yasal bildirim yerine geçmektedir. Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin 2018/11552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Buna göre; Resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 12,50 TL olarak ücretlendirilmektedir. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50.000 adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 40 TL ‘den hesaplanacaktır. İlanın  tirajı 50.000 ‘den yüksek bir gazetede yayınlanacağı ve bir geçici mühlet kararının en az 2 sayfa olduğu varsayıldığında ilan masrafı olarak (KDV hariç) 2.500 TL gibi bir ücretin ödenmesi gerekecektir. Tabi bu ücret yayınlanacak karara göre değişecektir.

 

 1. İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti ödenmesi gerekmektedir. Taahhütlü postalar için 20 grama kadar yurt içinde 5.10 TL, yurt dışında ise 9.90 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ücret 100 gram için yurt içinde 11.35 TL, yurt dışnda ise 41,20 TL’ye kadar çıkmaktadır.  Her ne kadar Gider Avnası Tarifesi’nde bir açıklık olmasa dahi ücretin asgari gramaja göre belirlenmesi zor durumda olan borçluların korunması için faydalı olacaktır.

 

 1. Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarın ödenmesi gerekmektedir. 14 Nisan 2018 tarih ve 30391 sayılı Resmi Gazete’ye yayınlanan Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi’ne göre; asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için asgari 380 TL bilirkişi ücreti kararlaştırılmaktadır. Buna göre 1.140 TL bilirkişi ücretinin ödenmesi gerekecektir.

 

 1. Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarının ödenmesi gerekmektedir. 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik ve İİK md 287/3 kapsamında üç komiser de atanabileceği kabul edilmiştir. Bu durumda 5 aylık toplam 5.000 TL komiser ücretinin üç katının yani 15.000 TL ‘nin ödenmesi gerekecektir. 

 

 1. Diğer iş ve işlemler için 300,00 Türk Lirası gider avansı ödenmesi gerekecektir.

 

 1. Son olarak, iflasa tabi olanlar yönünden 15.000,00 Türk Lirası iflas gideri ödenmesi gerekecektir. Konkordato’ya herhangi bir borçu (İİK md 285) başvurabileceği için gerçek kişiler de konkordato başvurusunda bulunabilir. Ancak gerçek kişiler açısından (istisnalar dışında) iflas söz konusu olmadığı için iflas gideri yatırılmasına gerek yoktur. Bilindiği üzere, sermaye şirketleri (anomim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) iflasa tabi olduğu için bu şirketler açısından yapılan başvurularda iflas giderinin yatırılması gerekmektedir. Yine Gider Avnsı Tarifesi’nin 4/2 maddesine göre iflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

 

Yukarıda belirtilen kalemlerin toplamının avans olarak ödenmesi gerekmektedir. Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edileceği gibi, tırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

 

 1. Avukatlık ve Mali Müşavirlik Masrafları

 

Avukatlık ve Mali Müşavirlik Masrafları ise taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenebilecektir. Özellikle ilk başvuru esnasında geçici mühlet kararı verilebilmesi için konkordato ön projesi, son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, işletme devamlılığı esasına göre ara bilanço, aktiflerin muhtemel satış değerine göre ara bilanço, ticari defterlerin açılış kapanış tasdikleri, varlıklara ait defter değeri listeleri, alacak ve borçların vadeleri ile birlikte listeleri, alacak miktarı ve alacaklara ilişkin imtiyazların (teminatlar vs) listesi, ön proje teklifine göre alacaklıların eline geçecek miktar ile iflas halinde alacaklıların eline geçecek miktarı gösteren karşılaştırmalı tablonun hazırlanıp mahkemeye sunulması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanması ve şirketin durumunun konkordato başvurusuna uygun olup olmadığı hususunun değerlendirilebilmesi için yapılacak ön inceleme aşamasından itibaren alınacak mali müşavirlik hizmeti için ücret ödenmesi gerekecektir.

Belirtilen belgelerin hazırlanması hukuki bilgiyi gerektirdiği kadar mali müşavirlik bilgisini de gerektirmektedir. Bu nedenle firmaların konkordato projelerinin başından itibaren hukuki ve mali açıdan destek almaları faydalı olacaktır. Her ne kadar firmaların kendi iç muhasebe ve hukuk departmanları olsa da konu hakkında  tecrübesi ve birikimi olan kişilerden destek alınması sürecin daha iyi yürütülmesini sağlayacaktır.

 

 

 1. MASRAFLARIN ÖDENMESİ

 

Konkordato gider avansının ödenmesi ile ilgili vade  Gider Avansı Tarifesi’nde belirtilmiştir. Bu açıdan konkordato başvurusunda bulunan borçlu, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

 

Avukatlık ve özellikle Mali Müşavirlik hizmetleri ile ilgili talep edilecek miktar temel olarak tarafların anlaşmasında belirtilen vadelerde ödenecektir.Zira hazırlanacak belgeler üzerinde yapılmas gereken çalışma konkordato, görülecek işlerin önemli bir kısmının ilk başvuru öncesinde yapılacak olması nedeniyle anlaşılacak ücretin bir kısmının peşin olarak ödenmesi talep edilebilecektir.

 

 

 1. SONUÇ

 

Borçlarını ödemekte zorluk çeken firmaların konkordato uygulamasına başvurabilmekte ve geçici mühlet kararı alabilmektedirler. Ancak konkordato talebinin mali boyutunun ne olduğu, başvuranlar açısından hangi masrafların söz konusu olabileceği konusunda tereddütlerin bulunduğu görülmektedir. Bu açıdan konkordatonun gider avansı boyutu ve avukatlık ve mali müşavirlik hizmetleri için talep edilebilecek ücretler ile ilgili olarak tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

 

Ödenecek ücretlerin bir kısmı mevzuatta düzenlenmiş olduğu için aksine mahkeme kararı olmadığı ihtimalde bu bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Avukatlık ve mali müşavirlik boyutunda ise konunun ayrıca uzmanlık gerektirmesi ve 2003 tarihinde kabul edilen 4949 sayılı Kanun’dan itibaren 2018 yılında 7101 sayılı Kanun’un kabulüne kadar geçen sürede konkordatonun uygulamada yer almaması karşısında konu ile ilgili uzman ve özellikle 7101 sayılı Kanun ile getirilen yenilikleri takip eden uzmanlardan destek alınması faydalı olacaktır.

 

 

 

 

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

 

Bültene PDF formatinda ulaşmak için tıklayınız...