E-TİCARET VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ

e-ticaret, elektronik ticaret, elektronik ticari ileti, yazılı onay, idari para cezası, 6563, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

-ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARİ FAALİYET YÜRÜTÜLMESİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA HUKUK BÜLTENİ-

Bülten Tarihi: 04.09.2018

I. GENEL BİLGİLER

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5.11.2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1.5.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda kanunun amacı,  ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları düzenlemektir. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ise 15 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu kapsamda, şirketinizin de anılan kanuna ve ikincil mevzuata uyum sağlaması önem taşımaktadır.

Elektronik ticaret, fiziki olarak karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyettir. Hizmet sağlayıcı ise bu faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ticari elektronik iletişim, alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimdir.

Ticari elektronik ileti, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri kapsamaktadır. Tanıtım ve kampanya amaçlı gönderdiğiniz kısa mesajlar ve elektronik postalar ticari elektronik ileti örneği olarak sayılabilir.

Kanuna göre mal ve hizmetlerinizi tanıtmak, pazarlamak, işletmenizi tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığınızı artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiğiniz ticari elektronik iletiler için alıcının kendisi tarafından önceden onay alınır. Ancak, alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. Elektronik ileti göndereceğiniz kişiler yine tacir veya esnafsa elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu kişilerin reddetme hakkını kullanması halinde yine önceden izin alınması gerekecektir.

Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır. Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir. Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz. Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.

II. YAPILMASI GEREKENLER

Onayın alınmasını takiben ticari elektronik iletinin onaya uygun olarak gönderilmesi kapsamında takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
 • Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir.
 • Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.
 • Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
 • Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalıdır.

Elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce bilgi verme yükümlülüğünün kapsamı şu şekildedir:

 • Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
 • Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
 • Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
 • Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
 • Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri,
 • Varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.

Elektronik iletişim araçlarıyla alınan siparişlerde izlenecek esaslar şunlardır:

 • Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
 • Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.
 • Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
 •  Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

Ayrıca tüm bu süreçte elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden hizmet sağlayıcı sorumlu olup; ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere iletilemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.

III. YAPTIRIMLAR

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m. 12’e göre,

a) Bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi; siparişe ilişkin ödeme bilgilerinin girilmesinden önce toplam bedel de dâhil olmak üzere sözleşme şartlarının açıkça görülmesinin sağlanmaması; onay alınmaksızın elektronik ileti gönderilmesi ve onaya uygun olmayan elektronik ileti gönderilmesi durumlarında 1.000 Türk lirasından 5.000 Türk lirasına kadar,

b) Sipariş alındığının alıcıya derhal teyit edilmemesi; sipariş verilmeden önce hataların düzeltilebilmesi için teknik imkan sunulmaması; ticareti yapan gerçek veya tüzel kişinin belirlenmesini sağlayan bilgilerin sunulmaması; haberleşmeyi sağlayan bilgilerin elektronik iletide yer almaması; elektronik iletide konusunun ve amacının yer almaması durumlarında 1.000 Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar,

c) İndirim ve hediye gibi promosyonlardan faydalanmanın şartlarının açıkça belirlenmemesi; gönderilen elektronik iletide bu iletileri almamak için ret bildiriminin ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgilerin yer almaması; ret bildiriminde bulunan alıcıya elektronik ileti gönderilmeye devam edilmesi durumlarında 2.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına kadar,

ç) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarının bilgi ve belge taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 2.000 Türk lirasından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları hizmet sağlayıcı gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır. Kanunun yürürlüğe girmesini takiben Bakanlık ve İl müdürlüklerince şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu yüksek miktarlarda ceza kesilmeye başlanmıştır.

IV. SONUÇ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği alıcının onayı olmaksızın mal ve hizmet tanıtımı, pazarlama ya da işletme tanıtımı için kısa mesaj, elektronik posta vb. vasıtaların kullanılması veya elektronik iletişim araçlarıyla sözleşme kurulurken mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi büyük yaptırımlarla karşılaşma ihtimalini doğurmaktadır. Bu sebeple, ivedilikle Kanun’a uyum çalışmalarının başlatılması önem arz etmektedir.  

Forensis Hukuk olarak, aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için uzman ekibimizle sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

 

Bültene PDF olarak ulaşmak için tıklayınız...